Μελικρήνη

Εδώ το σώμα είναι ναός, ο εαυτός είναι φίλος και η τροφή είναι απόλαυση και θεραπεία.